Home Contact gegevens Algemene Voorwaarden
 
 
Producten
Systeem componenten
Desktop systemen
Notebooks & toebehoren
Muizen en Toetsenborden
Geluid/video & Multimedia
Beeldschermen
Externe opslag/ backup
Opslagmedia
TV / Videobewerking
LCD TV's
Scanners
Netwerk
Gaming
Camera's
Connectivity
Software
Inktcartridges & Lasertoners
Opruiming/uitverkoop
Extra
Service en garantie
Cartridges navullen
Thuisservice
Betalen en versturen

Winkelwagen  
Aantal Product
Zoek:
  

  Info  
   

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MICROWORLD BV/MICRODIRECT
 
1. ALGEMEEN
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen MICROWORLD BV en de Klant zijn deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") van toepassing op alle folders, prijslijsten, advertenties, aanbiedingen, offertes en website-pagina's alsmede op alle overeenkomsten die tussen MICROWORLD BV en de Klant tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant wordt door MICROWORLD BV hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Definities :

I.
MICROWORLD BV: de vennootschap of vennootschappen die in de facturen als MICROWORLD BV geïdentificeerd worden en de verkooppunten handelend onder de naam MicroDirect.

II.
KLANT: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Product of service offerte van MICROWORLD BV schriftelijk of mondeling aanvaardt of wiens bestelling voor Producten of services door MICROWORLD BV werd aanvaard.

III.
CONSUMENT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte Producten of diensten verwerft of gebruikt.

IV.
PRODUCTEN: zowel producten die MICROWORLD BV fabriceert of assembleert ("IPC-Producten") als deze die derden aan MICROWORLD BV leveren met het oog op doorlevering door MICROWORLD BV aan de Klant ("niet-MICROWORLD BV Producten").


2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Klant kan telefonisch, schriftelijk of via Internet bestellingen plaatsen. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze Voorwaarden.

2. Overeenkomsten tussen MICROWORLD BV en de Klant komen slechts tot stand indien aan de bestelling uitvoering wordt gegeven.


3. PRODUCTSPECIFICATIES
MICROWORLD BV behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de productspecificaties van IPC- of niet-MICROWORLD BV Producten, ingevolge de technische evolutie van de Producten of economische voorwaarden. MICROWORLD BV waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie een equivalente functionaliteit en prestatie van het Product.


4. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting. MICROWORLD BV geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de orderbevestiging aan de Klant op.

2. Alle MICROWORLD BV prijzen zijn in beginsel vaste prijzen, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor MICROWORLD BV geldende omstandigheden. Toch kan het voorkomen dat bepaalde kostprijsbepalende factoren, b.v. valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven of aankoopprijzen, zich nadien wijzigen zodat MICROWORLD BV haar prijzen dienovereenkomstig moet kunnen aanpassen. MICROWORLD BV zal een dergelijke prijsaanpassing echter niet doorvoeren in het geval (1) zij de betreffende wijziging had kunnen voorzien bij het vaststellen van de oorspronkelijke prijs, en/of (2) de Klant de betreffende Producten reeds heeft besteld en aflevering op basis van zijn bestelling binnen drie maand na de betreffende prijswijziging plaatsvindt.5. BETALING
1. Tenzij anders wordt overeengekomen, zal MICROWORLD BV de Klant een faktuur zenden.

2. Alle betalingstermijnen zijn fataal. Door het verstrijken van een betalingstermijn is de Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde ook, van MICROWORLD BV op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

3. De Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsintresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%, onververminderd het recht van MICROWORLD BV om alle kosten, met inbegrip van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, tot invordering van de verschuldigde bedragen op de Klant te verhalen.


6. AFLEVERING EN INSTALLATIE
1. MICROWORLD BV zal de Producten leveren op het aan haar opgegeven, c.q. het overeengekomen adres.

2. MICROWORLD BV streeft ernaar om de Producten uiterlijk op de overeengekomen datum te leveren. Mocht dit echter, ondanks alle daarvoor gedane moeite, niet lukken, dan zal MICROWORLD BV in overleg met de Klant zo spoedig mogelijk een nieuwe leveringsdatum vaststellen. Wanneer MICROWORLD BV niet in staat is om, behoudens overmacht, binnen acht weken na de oorspronkelijke datum te leveren, is de Klant gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een enkel schriftelijke kennisgeving te ontbinden.

3. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de Klant zelf zorg dragen voor installatie van de Producten.

4. Mocht worden overeengekomen dat MICROWORLD BV zal zorg dragen voor installatie van de Producten, is deze installatie voltooid zodra de Producten voldoen aan de standaardinstallatie testprocedure van MICROWORLD BV, c.q. MICROWORLD BV's toeleverancier, voor de betreffende Producten.

5. Wanneer de Klant de Producten niet of niet op het overeengekomen tijdstip afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is de Klant gehouden alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. MICROWORLD BV is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan. In overleg zal vervolgens een nieuwe leveringsdatum worden vastgesteld. Wanneer de Klant ook op de nieuwe datum de Producten niet of niet tijdig afneemt, kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang zijn ontbonden.


7. AANVAARDING

1. De Klant is verplicht de Producten bij levering te inspecteren en eventuele gebreken binnen de zeven dagen na faktuurdatum schriftelijk aan MICROWORLD BV te melden.

2. Indien de Consument, om wat voor reden dan ook, niet tevreden is met de aan hem afgeleverde Producten is hij gerechtigd om binnen 7 werkdagen nà de afleveringsdatum de betreffende Producten op zijn kosten aan MICROWORLD BV terug te zenden. In geen geval zal MICROWORLD BV hierdoor op enige wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Behoudt hij de Producten dan geeft hij daarmee te kennen dat hij die volledig en onherroepelijk aanvaardt.

3. Indien de Consument de Producten terugstuurt, zal hij, buiten de terugzendingskosten en de eventuele kosten van nieuwe verpakking, gehouden zijn tot betaling van de teruggezonden Producten indien (1) MICROWORLD BV de Producten inclusief de daarop reeds geïnstalleerde software in beschadigde staat of in een niet originele verpakking terug ontvangt, en (2) de zegels van de afgeleverde softwarepaketten. MICROWORLD BV zal de terug ontvangen Producten binnen de twee weken inspecteren. Indien de Producten beschadigd zijn, zal MICROWORLD BV de laagste van de volgende bedragen aanrekenen : - de herstelkosten, dan wel - de waarde van de betreffende Producten. Indien het zegel van de software is verbroken zal MICROWORLD BV de prijs van de betreffende software aanrekenen.


8. RISICO
De Producten zijn geheel voor rekening en risico van de Klant vanaf het moment dat zij op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval door MICROWORLD BV - eventueel elders - m.b.t. de Producten installatie- en reparatie-activiteiten worden verricht.


9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De eigendom van de Producten wordt, niettegenstaande de feitelijke aflevering, overgedragen nadat de Klant al hetgeen hij terzake enige overeenkomst met MICROWORLD BV aan MICROWORLD BV verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom of de lease termijnen, eventueel ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele terzake van de Producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

2. Voordat de eigendom van de Producten is overgedragen, is de Klant niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.


10. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
1. De Klant is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door MICROWORLD BV geleverde Producten en/of diensten, alsmede voor de beveiliging van gegevens welke daarin of daarmee samenhangend worden opgeslagen of gebruikt.

2. Steeds wanneer Producten worden gebruikt op een andere plaats dan waarop deze zijn afgeleverd, zal de Klant MICROWORLD BV op de hoogte stellen van de nieuwe plaats waar de betreffende Producten zich bevinden

3. Indien de eigendom van een Product nog niet is overgedragen of wanneer m.b.t. een Product een onderhoudsovereenkomst met MICROWORLD BV is afgesloten, zal de Klant het betreffende Product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (nadere) gebruikvoorschriften van MICROWORLD BV, c.q. MICROWORLD BV's toeleveranciers, behandelen en gebruiken. Ingeval MICROWORLD BV m.b.t. een Product onderhoud verricht, zal de Klant de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat MICROWORLD BV daarbij onnodig toegang krijgt tot bestanden en/of informatie die op enigerlei wijze vertrouwelijk of privacy-gevoelig van aard zijn. Verder zal de Klant ervoor zorg dragen dat alle bestanden op een veilige manier bij wege van back-up zijn gecopiëerd, steeds voordat MICROWORLD BV onderhoudsaktiviteiten zal verrichten.

4. De Klant zal MICROWORLD BV onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.

5. Op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens zulllen door de Klant niet geheel of gedeeltelijk verwijderd of onzichtbaar gemaakt worden.


11. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde Producten berusten bij MICROWORLD BV, dan wel bij leveranciers van MICROWORLD BV die haar heeft gemachtigd de betreffende niet-MICROWORLD BV Producten aan de Klant ter beschikking te stellen.

2. Het is de Klant niet toegestaan enig (gedeelte van een) MICROWORLD BV Product dat door MICROWORLD BV ter beschikking is gesteld te copiëren, reproduceren, aanpassen, de-assembleren, de-compileren, namaken, wijzigen, analyseren of reconstrueren zonder MICROWORLD BV's uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, behoudens indien dit wettelijk is toegestaan.

3. MICROWORLD BV verklaart dat naar haar beste weten door MICROWORLD BV Producten geen inbreuk wordt gemaakt op de territoriaal geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een vordering wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan MICROWORLD BV, naar haar keuze, o.m. het betreffende MICROWORLD BV Product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat MICROWORLD BV Product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door de Klant voor dit MICROWORLD BV Product aan MICROWORLD BV betaalde prijs, echter met inhouding van een redelijk bedrag voor afschrijving.

4. De Klant zal MICROWORLD BV onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van enige aansprakelijkheidstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de Producten, of het verlenen van diensten door MICROWORLD BV, inbreuk maakt op enig in het territorium geldend intellectueel eigendomsrecht.

5. MICROWORLD BV mag, maar is daartoe niet verplicht, in een procedure die is gegrondvest op een gestelde inbreuk als bedoeld in het vorige lid bij uitsluiting de verdediging voeren dan wel enige schikking bereiken. De Klant zal MICROWORLD BV in alle gevallen zijn medewerking verlenen. MICROWORLD BV zal alsdan in de gerechtelijke uitspraak of schikking vastgestelde kosten en schadevergoedingen voldoen.

6. MICROWORLD BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de Klant de MICROWORLD BV Producten heeft aangepast of gewijzigd zonder MICROWORLD BV's uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


12. SOFTWARE
I. Alle software die bij de verkoop van de Producten wordt geleverd, is en blijft de eigendom van de uitgever van de software. De softwarelicentieovereenkomst moet met de uitgever volgend op de verkoop van de Producten gesloten worden.

II. Ingeval de bestelling het plaatsen van software op de hard disk door MICROWORLD BV inhoudt, geeft de Klant hiermee mandaat aan MICROWORLD BV om elke daarvoor nodige softwarelicentieovereenkomst in zijn naam en voor zijn rekening af te sluiten.

III. MICROWORLD BV verleent geen enkele garantie op de geleverde software en kan op geen enkele wijze terzake aansprakelijk gesteld worden vermits de software gebruikt wordt uit hoofde van een licentieovereenkomst die tussen de uitgever en de Klant gesloten werd.


13. GARANTIE
I. MICROWORLD BV fabriceert, assembleert en repareert de IPC Producten met stukken en onderdelen die nieuw of gelijkwaardig aan nieuw zijn in overeenstemming met de standaardgebruiken toepasselijk in de sector en MICROWORLD BV garandeert dat IPC Producten vrij zijn van enig gebrek in materiaal, vakmanschap en ontwerp voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop. MICROWORLD BV garandeert dat de wisselstukken die in reparaties worden gebruikt vrij zijn van enig gebrek in materiaal, vakmanschap en ontwerp voor de langste van de volgende termijnen: hetzij 90 dagen vanaf hun installatie in het Product hetzij voor de resterende periode van de garantietermijn.

II. Indien de Klant MICROWORLD BV voor het einde van de garantieperiode schriftelijke bericht dat de IPC Producten niet voldoen aan de garantie zoals omschreven in vorig lid, zal MICROWORLD BV, naar haar keuze, overgaan tot reparatie of vervanging van de gebrekkige Producten of stukken.

III. MICROWORLD BV is niet verplicht tot enige aktiviteit als bedoeld in het vorige lid indien de Klant op dat moment enige verplichting tegenover MICROWORLD BV niet geheel of niet tijdig heeft nagekomen.

IV. Voor niet-MICROWORLD BV Producten, zal de Klant recht hebben op het voordeel van de garantie zoals die door de leverancier van MICROWORLD BV bij de niet-MICROWORLD BV Producten werd geleverd.

V. Iedere garantie vervalt bij niet door MICROWORLD BV toegelaten behandeling of reparaties door derden of de Klant, indien de Producten voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden worden aangewend, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden of indien door ongeval of enige opzettelijke daad schade aan de Producten werd veroorzaakt.

VI. MicroWorld BV kan op de MICROWORLD BV Producten een meer uitgebreide garantie toekennen. MICROWORLD BV biedt tevens services aan die de garantie op de MICROWORLD BV Producten aanvulllen en die de Klant kan aankopen. Onderhoud en services op Producten worden verleend onder de Algemene Service Voorwaarden van MICROWORLD BV die op eenvoudige aanvraag kunnen verkregen worden.


14. AANSPRAKELIJKHEID
I. MICROWORLD BV is - behoudens opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevend personeel - niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de Producten, voor schade ten gevolge van enig advies van MICROWORLD BV ten aanzien van die Producten, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende Producten of diensten. MICROWORLD BV is voorts - behoudens opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevend personeel - nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfschade, ook niet van derden.

II. Voor enige andere schade dan die bedoeld in het vorige lid, alsmede in het geval rechtens zou worden vastgesteld dat MICROWORLD BV ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat MICROWORLD BV's aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekeraar in rekening kan brengen, of, in het geval de verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, tot de betreffend contractsom.

III. Behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van MICROWORLD BV, zal de Klant MICROWORLD BV vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten.

IV. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van MICROWORLD BV voor verborgen gebreken en productaansprakelijkheid.

15. OVERMACHT
1. Indien MICROWORLD BV door overmacht aan haar verplichtingen jegens de Klant niet kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie van de toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

2. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.


16. ONTBINDING
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen middels een schriftelijk kennisgeving indien: (1) de andere partij wezenlijk tekortkomt in zijn contractuele verplichtingen onder deze overeenkomst en faalde om deze tekortkoming recht te zetten na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, of (2) in geval van faillissement, een faillissementsaanvraag, (voorlopige) staking van betaling, stillegging, vereffening of een staat van kennelijk onvermogen van de andere partij.

2. MICROWORLD BV kan deze overeenkomst beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving indien: (1) de Klant in gebreke blijft om de openstaande facturen te betalen na verloop van een termijn van 14 dagen na schriftelijke aanmaning daartoe.


17. BESLAG, FAILLISSEMENT, STAKING VAN BETALING
1. De Klant is verplicht om MICROWORLD BV onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer (1) enige derde beslag mocht leggen of anderszins aanspraken doet gelden op (enig onderdeel van) de Producten; of (2) een faillissementsaanvraag is ingediend of (voorlopige) surcéance van betaling is verzocht, onder curatele of bewindstelling , of bij stillegging of liquidatie van de activiteiten van de Klant.

2. Bij beslag, faillissement (of voorlopige) surcéance van betaling, zal de Klant onmiddellijk alle relevante dokumenten met betrekking tot de Producten tonen aan de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder.


18. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
1. MICROWORLD BV mag haar rechten onder enige overeenkomst aan derden overhandigen. MICROWORLD BV is voorts gerechtigd om verplichtingen onder enige overeenkomst aan derden over te dragen, mits MICROWORLD BV de Klant hiervan vooraf op de hoogte stelt. De Klant heeft dan het recht de overeenkomst te beëindigen. MICROWORLD BV is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.

2. De Klant mag zijn rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met MICROWORLD BV niet aan een derde overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MICROWORLD BV.


19. WIJZIGINGEN
1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten en op alle geschillen die daaruit mochten ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter, tenzij MicroWorld BV er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan een andere, volgens de gewone rechtsregels bevoegde rechter, een en ander met behoud van het recht van partijen op hoger beroep en cassatie.